Här följer några av våra referensobjekt. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje projekt.

GAMLA STADSBIBLIOTEKET (KTB) – Göteborg, 1994–95
Projektering samt kontroll för konservering och rekonstruktion av ursprungligt måleri. Beskrivning och kontroll av fasadrestaurering med stenkonservering och rekonstruktion av takets kalkstensbalustrad.

RENSTRÖMSKA BADET (Hagabadet) – Göteborg, 1996
Projektering och teknisk kontroll av fasadrestaurering med i första hand tegel- och putsarbeten samt invändiga puts, murverks- och naturstensarbeten, 1996.

SVEAHUSET (Hotell Plaza) – Göteborg, 1998–99
Fristående antikvariskt sakkunnig enligt PBL vid projektering och under entreprenaden.

JÄRNTORGET – Göteborg, 1999–2000
Projektering för demontering och återmontering av brunn, fontän och skulpturer samt teknisk kontroll under entreprenaden. Beskrivning för konservering av springbrunnens bronsskulpturer, 1999–2000.

JONSEREDS FABRIKER – Partille 1999–2000
Portbyggnad & Nyegården 1:
Projektering för utvändig och invändig restaurering, kalkyl. Fabriksskorsten: Historisk förundersökning för bidragsansökan.

ÄNGÅRDSHEMMET – Göteborg, 1999–2000
Antikvarisk kontroll i arbete med detaljplan och varsamhetsplan. Projektering för in- och utvändig restaurering och fristående sakkunnig enligt PBL.

GÖTAFORSLIDEN – Mölndal, 1995
Byggledning vid rekonstruktion av murverk i forsen vid uppförande av utsiktsplats.

VASASTADEN – stenstaden
Skiftande arbeten på ett 20-tal byggnader.

   

 
  Gamla stadsbiblioteket (KTB) – Göteborg
År 1897–1900 uppfördes Gamla stadsbiblioteket (nuvarande KTB) med medel ur Renströmska fonden, arkitekt var Hans Hedlund. Biblioteket flyttade till nya lokaler 1954 och byggnaden utnyttjades sedan av bl.a. Göteborgs museer. Byggnaden ingår i Vasastadens riksintresseområde och har en hög kulturhistorisk skyddsklass.

1994–95 genomfördes såväl utvändig och invändig restaurering. Läsesalen har i huvudsak återfått sitt tidigare utseende och målerier har rekonstruerats och/eller konserverats. Idag är Kurs och Tidningsbiblioteket en samlingsplats för universitetets studenter med studierum, läsesalar, café, bibliotek för kurslitteratur och tidningsbibliotek.

Vår roll i restaureringsarbetet innebar projektering samt kontroll för konservering och rekonstruktion av ursprungligt måleri i entré, läsesal och låneexpedition. Därutöver utfördes beskrivning samt kontroll av fasadrestaurering med stenkonservering och rekonstruktion av takets kalkstensbalustrad.

BILDERNA: Gamla stadsbiblioteket sett från Sprängkullsgatan 1902 (överst).

KTB:s entré, 1902 respektive 2000.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

 
  Hagabadet – Göteborg
Renströmska badanstalten, som idag kallas Hagabadet, uppfördes i början på 1870-talet och stod klart 1876. En av Göteborgs stora donatorer Sven Renström beviljade en större donation till uppförandet av ett badhus för de mindre bemedlade i Haga.

Efter att Hagabadet lades ner 1956 stod det tomt i flera år. Lokalerna användes bl.a. som bilverkstad. När renoveringen kom igång 1995, nästan ett halvt sekel senare, var byggnaden oerhört nedsliten och förstörd.

Med en omfattande restaurering var Hagabadet 1996 åter i bruk som badhus. Vägledande vid restaureringen var till stor del 1903 års utförande efter en större brand. Hagabadet blev nominerat till "Årets bygge" 1997.

Lindholm Restaurering har utfört projektering och kontroll av fasadrestaurering med i första hand tegel- och putsarbeten samt invändiga puts, murverks- och naturstensarbeten.

Hagabadet är idag byggnadsminnesmärkt vilket innebär att byggnaden åtnjuter en hög skyddsklass från kulturvårdande myndigheter.

BILDERNA: Interiör från början av 1900-talet (ovan) samt före och efter restaureringen.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

  
  Sveahuset (Hotell PLAZA) – Göteborg
Gamla Sveahuset, nuvarande Hotell Plaza, är av hög kulturhistorisk skyddsklass och ingår i ett riksintresseområde. Byggnaden uppfördes i etapper från 1888 till 1927 för ett försäkringsbolag, senare Svea.

1998 började de anrika lokalerna att byggas om till hotell. En viktig målsättning vid ombyggnaden var att ta tillvara på de värdefulla interiörerna. En varsam ombyggnad med rekonstruktioner och konservering av målerier föranledde ett mycket gott resultat där såväl de antikvariska och hotellverksamhetens krav tillgodosågs.

Lindholm Restaurering verkade som fristående antikvariskt sakkunnig enligt PBL vid projektering och under entreprenaden. Hotell Plaza blev valt till Årets ombyggnad 1999.

BILDERNA: Sveahuset 1901. Bilden togs innan västra hamnkanalen lades igen och blev Västra Hamngatan (överst).

Att helt byta verksamhet i en byggnad betyder ofta stora ingrepp. I Sveahuset råder konsensus mellan antikvariska krav och hotellets verksamhet.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

 
 
  Järntorget – Göteborg
På 1860-talet blev området för Järntorget en mer välordnad plats och torget fick då sitt nuvarande namn. Torget var emellertid dåligt planerat och efter en utlyst arkitekttävling 1918 antogs och modifierades Hans Hedlunds förslag. Torgets nya utformning innebar bl.a. uppförandet av två små kioskbyggnader och en springbrunn i sten och brons av skulptören Tore Strindberg; "De fem världsdelarna".

Under 1999-2000 var Järntorget föremål för en större infrastrukturell förändring och ombyggnad. Lindholm Restaurering utförde undersökning om möjligheten att demontera och återmontera kioskbyggnaderna och springbrunnen utfördes på uppdrag av Göteborgs kommun. Ett beslut togs att springbrunnen skulle demonteras, flyttas och återmonteras.

Projektering för demontering och återmontering av brunn, fontän och skulpturer samt teknisk kontroll under entreprenaden utfördes av Lindholm Restaurering. Arbetet omfattade även beskrivning för konservering av springbrunnens bronsskulpturer.

BILDERNA: Järntorget med springbrunnen
på plats 1927.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

 
  Jonsereds fabriker – Partille
Jonsered är ett av Sveriges äldsta industrisamhällen beläget ca 15 km öster om Göteborg. Jonsereds fabriker grundades av William Gibson Alexander Keiller på 1830-talet. Jonsered speglar industrialiseringens första tid i Sverige på ett sätt som få andra platser. Riksantikvarieämbetet har utsett Jonsered till kulturmiljö av riksintresse. Det innebär att miljön är av nationellt värde och betraktas som en av vårt lands kulturskatter.

Jonsereds fabriker lät år 1843 uppföra bostadshuset Nye Gården 1 och Portbyggnaden som är bland de äldsta husen inom fabriksområdet. De är uppförda i 1/2-stens + 1/2-stens skalmurs-konstruktion i rött tegel med tydliga arkitekturella referenser till brittisk empir.

Jonsereds fabriker lade ner större delen av sin verksamhet under 1970-talet och sedan dess har lokalerna till stora delar fått förfalla. Områdets nya ägare har tillsammans med länsstyrelsen emellertid stora ambitioner med området. Under hösten 1999 utförde Lindholm Restaurering förundersökning och projektering för utvändig och invändig restaurering av Nye Gården 1 och Portbyggnaden.

BILDERNA: Bostadslängan Nye Gården 1 och portbyggnaden tillhör de äldsta byggnaderna inom Jonsereds fabriksområde. Restaureringsarbetena är idag ej utförda. Undre bilden är från 1930-talet.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

 
  Änggårdshemmet –Göteborg
Göteborgs sjukhem för obotligt sjuka uppfördes 1903 efter ritningar av Hans Hedlund och J Forsell. Sjukhemmet fick ett mycket påkostat utförande i rött tegel och kalksten. Exteriören har en tidstypisk utformning och många välkända attribut som kännetecknar arkitekten.

Interiören är också omsorgsfullt utformad och välbevarad. Ett antal ommålningar gömmer idag det gamla originalmåleriet på de flesta ytorna. Ett undantag är entrépartiets dekormåleri över sjukhemmets donatorer som är intakt.

Vårt arbete har omfattats av antikvarisk kontroll i arbete med detaljplan och varsamhetsplan. Under våren 2000 utför vi projektering för in- och utvändig restaurering (och fungerar som fristående antikvariskt sakkunnig enligt PBL.) Göteborgs sjukhem kommer även fortsättningsvis att inrymma äldrevård.

BILDERNA: Änggårdshemmets fasad bär flera välkända attribut som kännetecknar arkitekten (överst).

Frilagd originalmålning (lilla bilden t.h). På den äldre bilden (t.v.) kan man se samma målning strax ovanför golvnivå.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

 
  Götaforsliden
Mölndals kvarnby – Mölndal

Mölndals kvarnby har en historia som sträcker sig minst 700 år bakåt i tiden. Det var emellertid under 1700-talet som kvarnbyn grundlade sin viktiga roll som manufaktur för bl.a. papperstillverkning.

Idag är kvarnbyn ett kulturhistoriskt område av riksintresse. Den genuina och levande miljön längs forsen lockar idag ständigt nya verksamheter att etablera sig.

Under 1995 utfördes rekonstruktion av murverk i forsen vid uppförandet av en utsiktsplats. Förundersökning, projektering och byggledning utfördes av Lindholm Restaurering. Med fortsatt förtroende pågår under våren 2000 det fortsatta arbetet med projektering för den resterande största delen av forsens stensättning.

BILDERNA: (Ovan) Bilden är tagen kring 1910. I bakgrunden syns från vänster Delbancos oljeslageri, Stora Götafors, Nymans Kvarn, Kvarnfallet 25 och Omnibuss-Johans stall.
(Nedan) Bild från 2000.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]

   

 
  Vasastaden, stenstaden – Göteborg
Vasastadens stenstad är klassat som riksintresseområde för dess homogena 1800-tals miljö. Den geografiska avgränsning går ifrån Kungsportsavanenyn med Götaplatsen i öst, till stadsdelen Haga i väster. Området är unikt i norden med dess välbevarade stenhus och stadsplan. När Vasastaden stadsplanelades och bebyggdes i slutet av 1800-talet var det i första hand för den tillväxande borgarklassen. Byggnaderna i stadsdelen fungerar fortfarande i första hand som bostäder, men kontorisering är idag vanligt förekommande.

Lindholm Restaurering har haft förmånen att arbeta med runt 20 olika byggnader sedan 1994. Arbetenas art och omfattning varierar, men i första hand är det projektering för tegel- och putsfasader, konservering av natursten samt interiöra arbeten som rekonstruktion och konservering av trapphusmåleri. Vi har även fungerat som fristående antikvariskt sakkunnig enligt PBL vid ett flertal varsamma ombyggnader både utvändigt och invändigt.

BILDERNA: Viktoriagatan 15 och 15B i Göteborg runt 1900. Byggnaderna är tydliga representanter för Vasastadens 1890-talsbebyggelse.

Viktoriagatan 15 och 15B efter utförda restaureringsarbeten.

[Klicka på bilderna för högre upplösning]