Vädurspump

 
 

 


Hur många pumpar

klarar detta? 
Driftkostnad = 0 kronor
Pumpen alstrar sin egen energi,
Ingen tillförd energi behövs.
Arbetar året runt utan tillsyn.
Miljövänligt alternativ.
Pumpar 25ggr fallhöjden.
2m vattenfall = 5bar.
Lång livslängd.
Endast två / tre rörliga delar.
Lätt att montera.


Användningsområden
 
 Bevattning av:
Trädgårdar. Djur. Växthus.
Potatisland. Fotbollsplaner.
Golfbanor. Parker. mm.
Vattenförsörjning till:
Fastigheter.
Separat ledning för
vattenklosett mm. 
Vattenförsörjning till
trädgårdsdammar.
Syresättning i fiskodlingar.
Energikälla för vattenhydrauliska maskiner.
Tex. Djupvattenpumpar.
Värmepumpar. Luftpumpar. Kylpumpar.
                                                    
Lotin Vädurspumpar
Fakta och historik om Vädurspumpen.

Att pumpa vatten har mänskligheten alltid haft behov av, tyvärr har vi i vår tidsålder glömt bort de metoder som användes innan elektriciteten var uppfunnen.

En av dessa var vädurspumpen, som utnyttjar lägesenergin i rinnande vatten.
Den första väduren uppfanns av den engelske urmakaren Whitehurst 1772. Han upptäckte att när man stänger en vattenkran snabbt, så bildas det en tryckstöt i rörsystemet. Denna pump var inte automatisk, man var tvungen att oupphörligt öppna och stänga kranen för hand.

1796 uppfann
Fransmannen Montgolfier det automatiska ventilsystem, som blev upprinnelsen till dagens Vädurspumpar.
Uttrycket hydraulisk vädur hämtades troligtvis från det faktum att fårbaggen kan stånga mot ett fast föremål med oerhörd kraft utan att ta skada.
Under 1800 talet
var Ing. Johan Olof Lundberg på besök i Frankrike, där fick han se Montgolfiers pump. När "Pump Johan" kom hem ritade han den ventil som skulle göra Bruzaholms Bruk känt över hela världen, ventilen till
väduren patentsöktes 1870 och har ej vidareutvecklats sen dess.
Vad som var gemensamt för alla ventilerna från
den tiden, var att de inte kunde stänga vid vattnets högsta strömningshastighet, och då förlorar också pumpen örelseenergi. Förhållandet mellan strömn-ingshastighet och rörelseenergi ökar nämligen med kvadraten, dubbel strömningshastighet = fyrdubbel rörelseenergi.
Detta har vi löst och patenterat 224 år efter den första upptäckten. Vår ventil styrs av en vattenskål som balanseras med motvikter, på så sätt styrs pulserna av tiden det tar att fylla vattenskålen. Vattnet byter ej heller strömningsriktning, vilket gjort det möjligt att få upp ett tryck som motsvarar 25 ggr. fallhöjden till pumpen.
 
Patent Nr. PCT/SE 97/01768
___________________________________________
Tester med 2" Vädurspump
 
Flödestabellen visar vattenflödet vid pumpen med olika tryck 1kg/bar motsvarar 10m vattenpelare. 
Exempel.
Vi har 5m fall, och 25m matarledning.
Vattnet skall pumpas upp 15m till en hydrofortank, i tanken ska det vara 2,5kg tryck. Räkna ihop på följande sätt, på 15m uppfodringshöjd förlorar man 1,5kg lägg detta till de 2,5kg som det ska vara i tanken, tillsammans blir det 4kg tabellen visar att flödet blir ca
4 m³/ dygn. Om man i stället låter vattnet rinna ut fritt i en vattenreservoar på 15m uppfodringshöjd så blir trycket 1,5kg och då blir flödet ca 24 m³/ dygn.
Samtliga flöden redovisas i m³/ dygn.
Den rekommenderade längden på matarledningen, 5 X fallhöjden är understruken i tabellen.
   
Mätningar med 9m Matarledning 2"  
Flöde vid 1kg 1,5kg 2kg 3kg 4kg
4m fall 24,6 16,1 6,9 1,3
3m fall 20,3 12,9 7,2 2 0,3
2m fall 13,6 6,7 1,44 0,95
1m fall 4,4 1,4
Vattenskål användes på 1m.
Övriga fallhöjder 2-4m är testade utan.

 Mätningar med 25m Matarledning 2"
Flöde vid 1,5kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg
5m fall 24,6 15,4 9,6 4 2,6 1,8
4m fall 15,5 10,5 6 2,7 1,7
3m fall 10 7,2 3,3 1,9 0,9
2m fall 7,5 3,8 3 0,9
Vattenskål användes på 2m.
Övriga fallhöjder 3-5m är testade utan.
   
Tips och råd för installation
och service av Vädurspumpar.

Var ska vädurspumpen placeras?
Välj ut en sträcka i vattendraget där du kan få fram maximal fallhöjd, på så kort sträcka som möjligt.
Matarledningen bör vara minst 5m lång undvik skarpa krökar, 90 graders böjar är direkt olämpligt. Den optimala längden på matar-ledningen är 5 gånger fallhöjden, exempel: 3m fall = 15m ledning.
Det är ingen fara att koppla in pumpen på 10m fallhöjd bara matar-ledningen är minst 50m.
Installera ej kortare ledningar vattnet får i dessa fall väldigt hög strömningshastighet och detta innebär ett ökat slitage på pumpen.
När slangen installeras skall man vara försiktig med att doppa slangänden i botten, händer detta så är det lätt att stenar sugs in i slangen. Har du riktig otur så fastnar en sten halvvägs i ledningen.

Pumpen är nästan helt okänslig för smuts och föroreningar, löv passerar utan problem det krävs en mindre kvist för att pumpen ska stanna. Däremot kommer det även upp löv i trycktanken, dessa kan ställa till problem längre uti tryckledningen.
Därför är det lämpligt att montera någon form av filter i inloppet. Filtret måste vara mycket stort så vattnet inte hindras att rinna in i ledningen. Minskar vattnets strömningshastighet så minskar även pumpens verkningsgrad mycket snabbt.
Lämpligt att använda som filter är t.ex. en gammal tvättmaskinstrumma.

Vad ska du välja för matarledning?
Val av material i matarledningen, har viss betydelse för det slutliga trycket. En plastledning ger lite förluster, en ny stålledning ger ett bättre tryck.
Däremot så kommer stålledningen förr eller senare att börja rosta,  när rosten fått fäste i röret så sjunker flödeshastigheten och därmed trycket.
Sammanfattningen blir att en plastledning är att föredra av följande orsaker. Lång livslängd .

Lätt att rengöra invändigt. Avsevärt enklare att installera.Vid fast installation är det en fördel om matarledningen grävs ner, detta motverkar yttre förslitning av ledningen. Som annars kan uppstå av de ideliga tryckstötarna, samt skyddar mot frost vintertid.

Ett annat sätt att undvika yttre slitage är att hänga upp ledningen, detta är dock inte någon  lämpliglösning vintertid.
Minst en gång per år bör
ledningen rensas invändigt. Humus belägg-ningar kan sänka strömningshastigheten ordentligt. Till detta finns en special borste som släpps in i inloppet.
Sedan driver vattnet borsten genom ledningen, vid låga fallhöjder kan det vara säkrast att först släppa igenom en draglina som är fäst i borsten
Det är mycket fördelaktigt att överdimensionera matarledningen. En pump som är installerad på detta vis, är mindre känslig för föroreningar som humusbeläggningar och ev. rost.
Dessutom klarar en grövre ledning längre perioder utan rengöring. Vad du bör tänka på i detta fallet är att man ökar strömningshastigheten, vilket innebär att du skall ha en längre ledning än 5 gånger fallhöjden. I de fall där fallhöjden endast kan skapas på en längre sträcka är detta en bra lösning.
Pumpens utloppsventil är lagd i vinkel så att en liten luftbubbla pumpas upp i tanken vid varje slag.
Mängden luft som pumpas kan till viss del styras, om pumpen lutas framåt ökar luftmängden lutar du den bakåt minskar luftintaget. Luften behövs för att hålla pumpens trycktank luftfylld, likaså förser den en eventuellt tillkopplad hydrofortank med luft.
Ett bra sätt att få ett jämt tryck i utloppsledningen är att koppla till en hydrofortank eller vattenreservoar till systemet, Eftersom pumpen inte
har någon hög kapacitet i liter / min. samlar tanken upp en större vattenmängd som går att tappa av efter behov. Den största vattenmängden /dygn fås från en vattenreservoar, anpassa tankens
storlek efter det största vattenuttag som önskas vid ett tillfälle.
I dag används ofta hydropresstankar men de är ej lämpliga för det här ändamålet.
Om pumpen installeras på en fallhöjd över 3 meter, så är förhållandena mycket bra. Vad man bör tänka på är att om pumpen kopplas mot ett slutet system, så blir det maximala trycket minst 7.5 kg.
Ett så högt tryck kan vålla problem i hydrofortanken, därför måste en övertrycksventil monteras på tanken. Montera ventilen på den övre delen av tanken, då kommer övertrycksventilen automatiskt att sköta balansen mellan luftblåsa och vattennivån i tanken.
Överskottsvattnet från övertrycksventilen,
kan man ha lite roligt med, det går t.ex. att anordna fontäner trädgårdsdammar mm.
Det finns två varianter av vädurspumpen, en med vattenskopa och en utan. Pumpen utan skopa monteras vid gynnsamma förhållanden,
där fallhöjden är minst 2.5m.

Injustering av tidsintervallen för utloppsventilen sker på följande sätt. Tiden mellan utloppsventilens pulser bestämmer det pumpade vattnets tryck och flöde. Snabba pulser ger högt flöde och lägre tryck.
Långa pulser ger en mindre vattenmängd men högre tryck, när du justerar in detta skall du titta på vattenstrålen som kommer ut ur pumpen.
Du ser då att vattnet accelererar, om ventilen är injusterad för att få högt tryck så stänger den precis när vattnet är uppe i full fart. Detta kontrolleras enklast genom att du sätter fingret några mm över
ventilarmen, sedan fäster du blicken på vattenstrålen. I det ögonblicket som du känner att ventilarmen träffar fingret kontrollerar du om vattenstrålen ökar i styrka.
Det går också att höra om pumpen är
rätt inställd. Lyssna först på pumpens slag, håll sedan kvar ventilarmen några extra sekunder,
och du hör direkt om det slaget är hårdare än de andra. Stänger den för tidigt skall antalet motvikter ökas, med denna inställning uppnår man maximalt tryck.
I de flesta fall har man ingen nytta av det höga trycket, behovet av ett högre flöde är oftast större. Detta åstadkoms med kortare intervall i pulserna.

En pump med skopa kan behöva justeras både på ventilarmen, och på skopans motviktsarm. Först justeras skopan till rätt tidsintervall, sedan
kollar du så att ventilarmen inte löser ut före skopan. Om detta händer fäster du motviktsbrickor längst ut på ventilarmen, prova dig fram med 2-3 brickor i taget, i detta fallet brukar man få minska antalet brickor på skopans hävarm.

Pumpen är förinställd när den levereras oftast duger denna inställning.
I skopans botten finns ett hål som är övertäckt med en bricka. Här finns en möjlighet att justera skopans fyllningstid, i de flesta fall behöver
denna ej användas.
En pump utan skopa justeras med motviktsbrickor längst ut på ventilarmen, här skall ventilen stänga strax innan vattnet accelererat upp till full fart eller tidigare.

Vid byte av läderpackning i ventilerna, monteras den nya packningen utan att fästas med lim eller tejp. Lädrets hårsida vänds mot ventilens stödplåt, köttsidan är den som tätar bäst i ventilens säte.
För den som vill tillverka packningarna själv finns en packningsmall för backventilen utstansad på pumpens fot. Packningen skall ej blötas upp före montering.

Pumpen måste arbeta med ett visst mottryck ca.1kg/bar, om pumpen arbetar mot en hydrofortank fungerar detta utan problem. Däremot om den pumpar ut vattnet med fritt flöde, på för låg uppfodringshöjd. Så bildas inget mottryck i systemet, då kan det hända att pumpen stannar
med utloppsventilen i stängt läge.
Om detta skulle inträffa avhjälps felet enklast med att sätta en kran på utloppsledningen. Stryp sedan flödet tills pumpen går problemfritt,
detta kan även hända den fösta veckan när pumpen just installerats eller efter ett packningsbyte då packningarna fortfarande är styva.
Då du startar upp pumpen för första gången kommer stötventilen att stanna i stängt läge de första 2-10 slagen, detta beror på att systemet är
trycklöst när pumpen fått upp 1kg mottryck går den av sig själv.

Om du skall flytta en pump med vattenskopa till en högre fallhöjd där skopan ej behövs, kan skopans pulser störa pumpens rytm. Öppna då skopans bottenventil helt och häng på maximalt med motvikts brickor, nu bör skopan stanna i upprätt läge om inte kan du lägga en sten ovanpå
motviktsarmen.

Skulle det bli driftstopp och stötventilen ställer sig i stängt läge, kan det bero på något av följande fel.
Luft i matarledningen kan ge märkliga driftstörningar, luften kan komma in på olika sätt så som virvelströmmar i inloppet eller otäta skarv-kopplingar.

Efter något år kan en tät ledning helt plötsligt börja ta in luft, detta kan bero då på att ledningen har skavts sönder mot en sten el.dyl. i sam-band med detta brukar man också märka ett tryckfall.

Ett annat fel som kan uppstå vid låg fallhöjd, är om ledningen ligger i en båge då kan en luftblåsa fastna halvvägs. Denna tar sedan upp en
del av tryckstöten detta orsakar ett tryckfall och sporadiska drift-störningar, felet avhjälps med att ledningen läggs i så rak linje som möjligt.

Om du misstänker luft i ledningen så lägg en sten på utloppsventilen och låt vattnet flöda fritt en stund då brukar luften följa med, det syns tydligt när luftbubblorna kommer ut ur pumpen.

Ett sällsynt fel som kan uppstå är att pumpen stannar på grund av vattnets inre vågrörelser i matarledningen. Vågen kan komma i resonans med ventilens rytm, och då stannar pumpen.
Felet avhjälps med att korta eller förlänga matarledningen. Vågfenomenet går att höra.

Om man sitter en stund bredvid pumpen och lyssnar på ventilens slag, så hörs det tydligt att några få slag är hårdare än de andra. Det är när vågen och vattnet har samma strömningsriktning i stängnings-ögonblicket.
Felet uppstår när vågen har en tidsförskjutning och slår mot ventilen exakt i det ögonblick som venilen skulle öppnat.
Effekten är den samma som ett slag med en sandklubba, sanden dödar studsen.

En pump som
tagits in för vinterförvaring kan bråka i början, ventilerna har torkat över vintern och det tar några dagar innan de är uppblötta och täta igen.

Funktions beskrivning för traditionell vädurspump.  
En pumptyp som drivs av lägesenergin i fallande vatten. Anordningen fodrar tillgång till ett konstant vattenflöde såsom en bäck eller å med minst en meters fallhöjd. Man kan med en vädur uppnå en stighöjd på det pumpade vattnet som är 6-7 ggr. högre än den tillgängliga fallhöjden.

Vädurspumpen består av (se fig.) ett tilloppsrör 1, ett pumphus 2, som är försett med en trycktank 6, en stötventil 3, en backventil 4, ett stigrör 5,
en vattenreservoar 7.
Stötventilen 3 hålles av tyngdkraften normalt öppen, och vattnet kan härvid obehindrat strömma genom pumphuset.
När hastigheten på vattnet blivit tillräckligt hög, så kommer stötventilen 3 att sugas med av vattenströmmen och stänga utloppet.
Härvid uppstår en kraftig tryckstöt i pumphuset 2 som öppnar backventilen 4, varvid vattnet strömmar upp i trycktanken 6. Tryckstöten ackumuleras av luftblåsan i trycktanken 6 då vattenströmningen upphört stänger backventilen 4 på nytt, därefter pressar den komprimerade luften ut vattnet i stigröret 5 och vidare till systemets vattenreservoar 7.
Innan backventilen 4 hinner stänga helt har luftblåsan hunnit pressa tillbaka en mindre mängd vatten i pumphuset 2, vilket får vattnet i tilloppsröret 1 att backa .
Då backventilen 4 slutligen stänger bildas ett vacuum i pumphuset 2 vilket öppnar stötventilen 3 på nytt, varpå förloppet återupprepas i det oändliga.

Följande förbättringar är gjorda i Lotin vädurspump.
Stighöjden är ökad från 6-7 ggr. fallhöjden till 25-30 ggr. fallhöjden.Stötventilen 3 styrs inte av vattenströmmen utan av en extern vattenskopa som fungerar som ett mekaniskt tidrelä.
Backventilen 4 har en utformning som medger maximal tryckstegring och vattengenom-strömning, vilket ökar den pumpade vattenvolymen.
Den nya vädurspumpen klarar även att pumpa vatten till ett slutet tryckkärl, vilket orsakade driftstopp i de traditionella pumparna, dessutom så fyller de nya pumparna på luft automatiskt i trycktanken 6, detta moment fick göras manuellt på de traditionella pumparna.

Lotin Vädurspump fick guldmedalj
samt blev utsedd till bästa
Svenska produkt på Eureka mässan
i Bryssel 1998.
Pumpen tilldelades också Polska
Vetenskapsakademins första pris.
Principskiss för traditionell vädurspump
  
 
Lotin Vädurspump finns i två utförande, med och utan
vatten-skopa.Vattenskopa används vid fallhöjder under 2.5m.

Vikt Pris
Vädurspump 2". Vikt 16 kg Pris 6875:-
Moms ingår i samtliga priser. Frakt tillkommer.

CG  NORD  AB  WASARED  523  94  TVÄRRED  TEL  0321-50053  &  0705-702716

 
Antal besök på denna sida: 199931